Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/κεφάλαια σε βιβλία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/κεφάλαια σε βιβλία

            

Karambetsos, C., Kouskoukis, C., Giannakopoulos, G., Agapidaki, E., Mihas, C., Katsarou, A., & Kolaitis, G. (2013). A Comparison of Mental Health Problems among Children with Alopecia Areata or Atopic Dermatitis and Their Parents. British Journal of Medicine & Medical Research 3(1): 162-172.

 Petanidou D, Daskagianni E, Dimitrakaki C, Kolaitis G, Tountas Y. (2013)The role of perceived well-being in the family, school and peer context in adolescents' subjective health complaints: evidence from a Greek cross-sectional study. Biopsychosocial Medicine 7:17

 Kolaitis, G., Giannakopoulos, G., Tomaras, V., Christogiorgos, S., Pomini, V., Layiou-Lignos, E., Tzavara, C, Rhode, M, Miles G, Joffe, I, Trowell,   J, Tsiantis, J. Self-esteem and Social Adjustment in Depressed Youths: A Randomized Controlled Trial Comparing Psychodynamic Psychotherapy and Family Therapy. Psychotherapy and Psychosomatics

Manti, P., Giannakopoulos, G., Giouroukou, E., Georgaki-Angelaki, H., Stefanidis, C. J., Mitsioni, A., & Kolaitis, G. (2013). Psychosocial and cognitive function in children with nephrotic syndrome: association with disease and treatment variables. BioPsychoSocial Medicine 7(1), 10.

 Pickles, A., Parr, J. R., Rutter, M. L., De Jonge, M. V., Wallace, S., Le Couteur, A. S., Papanikolaou, K., & Bailey, A. J. (2013). New Interview and Observation Measures of the Broader Autism Phenotype: Impressions of Interviewee Measure. Journal of Autism and Developmental Disorders 43(9):2082-9

 Pervanidou, P., Bastaki, D., Chouliaras, G., Papanikolaou, K., Laios, E., Kanaka-Gantenbein, C., & Chrousos, G. P. (2013). Circadian cortisol profiles, anxiety and depressive symptomatology, and body mass index in a clinical population of obese children. Stress 16(1): 34-43.

 Marini E, Giannakopoulos G, Charitaki S, Belivanaki M, Salavou V, Liakopoulou M, Kolaitis G (2013). Mental health of adolescents with type I diabetes: A case report. Health 5 (8): 1268-1271

 Christogiorgos, S., Tzikas, D., Widdershoven-Zervaki, M. A., Dimitropoulou, P., Athanassiadou, E., & Giannakopoulos, G. (2013). Hypochondriacal Anxieties in Adolescence. Open Psychology Journal 6: 6-9.

 Tountas Y., Giannakopoulos G., Dimitrakaki C., Papadopoulou K., Tzavara C. (2013). The Strengths and Difficulties Questionnaire: Evidence for its psychometric properties in a Greek sample of adolescents and their parents. School Psychology International 5:1774-1783

 V. Laggari, S. Christogiorgos, E. Deligeoroglou, J. Tsiantis, G. Creatsas (2012). Psychological Aspects of Uterovaginal Agenesis and Polycystic Syndrome in Adolescence. European Child and Adolescent Psychiatry. 23(3):203-11.

 Anney, R., Klei, L., Pinto, D., Almeida, J., Bacchelli, E., Baird, G.,..., Papanikolaou, K., … & Liu, X. Q. (2012). Individual common variants exert weak effects on the risk for autism spectrum disorders. Human Molecular Genetics 21 (21): 4781-4792.

 Argyriou, E., Petroggona, M., Charitaki, S., Belivanaki, M., Giannakopoulos, G., & Kolaitis, G. (2012). Aripiprazole in Children and Adolescents with Schizophrenia. Current Psychopharmacology 1: 117-121.

Athanassiadou, E., Giannakopoulos, G., Kolaitis, G., Tsiantis, J., & Christogiorgos, S. (2012). Preparing the Child Facing Surgery: The Use of Play Therapy. Psychoanalytic Social Work 19(1-2): 91-100.

Giannakopoulos, G., Assimopoulos, H., Petanidou, D., Tzavara, C., Kolaitis, G., & Tsiantis, J. (2012). Effectiveness of a school-based intervention for enhancing adolescents’ positive attitudes towards people with mental illness. Mental Illness 4(2), e16.

 Gika, D. M., Artemiadis, A. K., Alexopoulos, E. C., Darviri, C., Papanikolaou, K., & Chrousos, G. P. (2012). Use of a relaxation technique by mothers of children with autism: A case-series study. Psychological Reports 111(3), 797-804.

 Petanidou, D., Giannakopoulos, G., Tzavara, C., Dimitrakaki, C., Ravens- Sieberer, U., Kolaitis, G., & Tountas, Y. (2012). Identifying the sociodemographic determinants of subjective health complaints in a cross-sectional study of Greek adolescents. Annals of General Psychiatry 11(1): 1-12.

 Triantafyllou K., Cartwright-Hatton S., Korpa T., Kolaitis G., Barrowclough C. (2012). Catastrophic worries in mothers of adolescents with internalizing disorders. British Journal of Clinical Psychology 51: 307-322

Casey P. J., Magalhaes T., Conroy M., J. Papanikolaou Κ., et al (2012). A novel approach of homozygous haplotype sharing identifies candidate genes in autism spectrum disorder. Human Genetics 131(4): 565-579

Giannakopoulos G., Assimopoulos H., Petanidou D., Tzavara C., Kolaitis G., Tsiantis J. (2012). Effectiveness of a school-based intervention for enhancing adolescents’ positive attitudes towards people with mental illness. Mental Illness 4: 79-83

Varela M., Liakopoulou M., Alexiou A., G, Pitsouni D., Alevizopoulos G. (2011). Presurgical Neuropsychological and Behavioural Evaluation of Children with Posterior Fossa Tumors. Journal of Neurosurgery: Pediatrics 8: 548-553

Kolaitis G, Tomaras V, Pomini V, Maratos O, Lignos E, Tsiantis J (2010). Psychosocial outcome of psychotherapy in childhood depression: preliminary findings (in press)

P. Pervanidou, G. Kolaitis and GP Chrousos (2010). Neurobiology of Post-Traumatic Stress Disorder in childhood and adolescence. In: (Eds Sher L, Vilens A). New York: Nova Science Publishers (in press)

Soumaki E, Kolaitis G, Christogiorgos S, Assimopoulos Ch, Mama-Agapiou P, Tsiantis J. (2009). Psychological factors in children and adolescents with epilepsy and their families. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 23(2): 59-66

Pervanidou P, Kolaitis G, Chrousos GP (2009). Bio-behavioral consequences of traumatic stress in childhood and adolescence: The effects of war on children mental health, growth an development. In: War and Suicide, Sher L, Vilens A (eds). Nova Science Publishers (in press)

Kolaitis G, Fyssas C and Tsiantis J (2009). Greece. In: Braddick F, Carral V, Jenkins R and Jane-Llopis E (eds): Child and Adolescent Mental Health in Europe-infrastructures, policy and programmes. Luxembourg: European Communities, pp 89-96

Papanikolaou K, Paliokosta E, Houliaras G, Vgenopoulou S, Giouroukou E, Pehlivanidis A, Tomaras V, Tsiantis I (2009). Using the autism diagnostic interview-revised and the autism diagnostic observation schedule-generic for the diagnosis of autism spectrum disorders in a Greek sample with a wide range of intellectual abilities. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39:414-420

Paliokosta E, Diareme S, Kolaitis G, Tsalamanios E, Ferentinos S, Anasontzi S, Lympinaki E, Tsiantis A, Tsiantis J, Karageorgiou C, Romer G (2009). Breaking bad news: Communication around parental multiple sclerosis with children. Families, Systems and Health, 27(1): 64-76

Liakopoulou M, Keramydas D, Dracopoulou M, Dacou-Voutetakis C (2009). The dilemma of sex reassignment in an adolescent with 17 beta-HSD-3 deficiency raised as a female: 10 year follow-up. Archives of Sexual Behavior March 3 (e-pub ahead of print)

Laggari V, Diareme S, Christogiorgos S, Deligeoroglou E, Christopoulos P, Tsiantis J, Creatsas G (2009). Anxiety and depression in adolescents with Polycystic Ovary Syndrome and Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 30(2): 83-88

Kolaitis G, Papanikolaou K, Paliokosta E, Tsiantis J, Gyftodimou Y, Sarri C, Petersen M, Kokotas H (2009). De novo inverted interstitial duplication 8q22.1-q21.1 in a boy with moderate learning disabilities, mild autistic and dysmorphic features. Advances in Mental Health and Learning Disabilities, 3(2): 48-52

Giannakopoulos G, Kazantzi M, Dimitrakaki C, Tsiantis J, Kolaitis G, Tountas Y (2009). Screening for children’s depression symptoms in Greece: the use of the Children’s Depression Inventory in a nation-wide school-based sample. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(8): 485-492

Cani C, Pehlivanidis A, Papanikolaou K, Papadopoulou-Daifoti Z (2009). Cholinesterase inhibitors and memantine in Alzheimer Disease. A systemic review of randomized controlled trials. Alzheimer Realities and Research in Dementia, 42: 30-42

Bathrellou E, Giannakoulia M, Papanikolaou K, Pehlivanidis A, Pervanidou P, Kanaka C, Tokou I, Tsiantis I, Chroussos G, Sintosis L. Development of a multidisciplinary intervention for the treatment of childhood obesity based on cognitive behavior therapy. Child and Family Behavior Therapy (accepted for publication)

Bakoula C, Kolaitis G, Veltsista A, Gika A, Chrousos GP (2009). Parental stress affects the emotions and behaviour of children up to adoleswcence: A Greek prospective, longitudinal study. Stress  Feb 10: 1 (e-pub ahead of print)

Athanasiadou E, Christogiorgos S, Kolaitis G, Tsiantis J. Puppet therapy for psychological preparation of children undergoing surgery. In: Common Language for Psychotherapy (clp) Procedures, Marks I, Fullana M (eds) (accepted for publication)

Yanakoulia M, Papanikolaou K, Hatzopoulou I, Efstathiou E, Papoutsakis C. Association Between Family Divorce and Children’s BMI and Meal Patterns: The GENDAI Study. Obesity (in press). (On line: 2008 Mar 27: 18369339)

Papanikolaou K, Paliokosta E, Houliaras G, Vgenopoulou S, Giouroukou E, Pehlivanidis A, Tomaras V, Tsiantis J. Using the Autism Diagnostic Interview – Revised and the Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic for the diagnosis of Autism Spectrum Disorders in a Greek sample with a wide range of intellectual abilities. Journal of Autism and Development Disorders (in press). (On line: 2008 Aug 28: 18752062)

Motti-Stefanidi F, Christogiorgos S, Diareme S, Kolaitis G, Gilbert L, Samara C, Baharaki S, Ba G, Lee C, Mandalaki T, Ladis V, Kattamis C, Tsiantis J (2008). Coping in Children with Haemophilia and Thalassaemis: A Cross-National Study. Review of Clinical and Pharmacology and Pharmacokinetics, 22(1):5-17

Liakopoulou M, Panaretaki I, Papadakis V, Katsika A, Sarafidou J, Laskari H, Anastasopoulos I, Vessalas G, Bouhoutsou D, Papaevangelou V, Polychronopoulou S, Haidas S (2008). Burnout, staff support and coping in pediatric oncology. Supportive Care in Cancer, 2: 143-150

Laggari V, Diareme S, Christogiorgos S, Deligeoroglou P, Christopoulos P, Tsiantis J, Creatsas G. Anxiety and Depression in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome and Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Syndrome. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology (in press)

Kolaitis G, Gyftodimou Y, Sarri C, Papanikolaou K, Paliokosta E, Kokotas H, Tsiantis J, Petersen MB. De novo inverted interstitial duplication 8q22.1-q21.1 in a boy with moderate mental retardation, mild autistic and dysmorphic features. Journal of Intellectual Disabilities and Research (in press)

Kolaitis G, Christogiorgos S, Vassilopoulou V, Soumaki E, Tsiantis J (2008). Prenatal and genetic diagnostics and trisomia 21: a current debate of ethical and psychosocial implications with reference to Greece. Ed. Marianne Leuzinger-Bohleber, 367-378. Karnac Books

Karavanaki K, Tsoka E, Liakopoulou M, Karayianni C, Petrou V, Pippidou E, Brisimitzi M, Mavrikou M, Kakleas K, Dacou-Voutetakis C (2008). Psychological stress as a factor potentially contributing to the pathogenesis of type I diabetes/mellitus. Journal of Endocrinological Investigation, 31: 406-415

Cong X, Bacchelli E, Blasi F, Toma C, Betancur C, Chaste P (2008). International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (...Papanikolaou K et al). Analysis of X chromosome inactivation in autism spectrum disorders. American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics, 147B(6):830-835

Cani C, Papanikolaou K, Pehlivanidis A, Papadopoulou-Daifoti Z (2008). Cholinesterase inhibitors and memantine in vascular dementia. A systematic review of randomized controlled trials. Review of Clinical Pharmacology and Phatrmacolinetics, International Edition, 22(2): 176-177

Amadei G, Caverzasi E, Bianchi I, Fiandaca D, Cirillo I, Sarchi F, Podavini F, Arossa A, Tzivoni Y, Samakouri M, Vassilopoulou V, Ladopoulou K, Kolaitis G, Tsatalmpasidou E, Christogiorgos S, Katsikidou M, Soumaki E (2008). The Janus face of prenatal diagnostics (A European Study Bridging Ethics, Psychoanalysis and Medicine). Ed. Marianne Leuzinger-Bohleber, 87-134. Karnac Books

E. Athanassiadou, J. Tsiantis, S. Christogiorgos, G. Kolaitis. An evaluation of the effectiveness of psychological preparation of children for minor surgery through puppet play and brief mother counseling. Journal of Psychotherapy and Psychosomatics

Kolaitis G (2008). Young people with intellectual disabilities and mental health needs. Curr Opin Psychiatry 21 (5): 469-473 (PubMed-in process)

P. Pervanidou, G. Kolaitis, S. Charitaki, Ch. Bakoula, A. Margeli, Ch. Lazaropoulou, I.Papassotiriou, J. Tsiantis and   GP Chrousos. Elevated Salivary Cortisol and Serum Interleukin (IL)-6 Concentrations after Motor Vehicle Accidents may predict  Posttraumatic Stress Disorder in Children and Adolescents. Psychoendocrinology 32 (8-10): 991-999

P. Pervanidou, G. Kolaitis, S. Charitaki, Ch. Lazaropoulou, I. Papassotiriou, P. Hindmarsh, Ch. Bakoula, J. Tsiantisand GP Chrousos. The Natural History of Neuroendocrine Changes in Pediatric Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) after Motor Vehicle Accidents: Progressive Divergence of Noradrenaline and Cortisol Concentrations over Time. Biol Psychiatry 62 (10): 1095-1102

Trowell J., Joffe I., Campbell J., Clemente C., Almqvist F., Soininen M., Koskenranta-Aalto U., Weintraub S., Kolaitis G., Tomaras V., Anastasopoulos D., Grayson K., Barnes J., Tsiantis J. (2007). Childhood depression: a place for psychotherapy: An outcome study comparing individual psychodynamic psychotherapy and family therapy. Eur Child Adolesc Psychiatry. 16(3): 157-67.

Toma C, Rossi M, Sousa I, Blasi F, Bacchelli E, Alen R (2007). International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (...Papanikolaou K et al). Is ASMT a susceptibility gene for autism spectrum disorders? A replication study in European populations. Molecular Psychiatry, 12(11): 977-979

Szatmari P, .... Papanikolaou K, et al (2007). The Autism Genome Project Consortium. Mapping autism risk loci using genetic linkage and chromosomal rearrangements. Nature Genetics, 19(3):319-328

Diareme S, Tsiantis J, Romer G, Tsalamanios E, Anasontzi S, Paliokosta E, Kolaitis G (2007). Mental health support for children of parents with somatic illness: A review of the theory and intervention concepts. Families, Systems and Health, 25(1): 98-118

Nosarti C, Giouroukou E, Micali N, Rifkin L, Morris RG, Murray RM (2007). Impaired executive functioning in young adults born very preterm. Journal of the International Neuropsychological Society, 13(4): 571-581

Christopoulos P, Deligeoroglou V, Laggari S, Christogiorgos S, Kreatsas G (2007). Psychological and behavioural aspects of patients with Turner syndrome from childhood to adulthood: A review of the clinical literature. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 1:1-7

Christogiorgos S, Diareme S, Soumaki E, Tsiantis J (2007). School phobia and the psychological processes involved in its development and treatment. Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 21: 189-196

Boydell J, Dean K, Dutta R, Giouroukou E, Fearon P, Murray R (2007). A comparison of symptoms and family history in schizophrenia with and without prior cannabis use: Implications for the concept of cannabis psychosis. Schizophrenia Research, 93(1-3): 203-210

Christogiorgos S, Davou B, Tsiantis J (2006). School phobia and the psychological processes that affect quality of life. Τιμητικός Τόμος Καθ. Αντ. Σ. Κουτσελίνη. Εκδόσεις Παρισιάνου, 675-682

Parr JR, Lamb JA, Bailey AJ, Monaco AP (2006). International Molecular Genetics of Autism Consortium (…Papanikolaou K, et al). Response to paper by Molloy et al.: Linkage on 21q and 7q in autism subset with regression. Molecular Psychiatry, 11:617-619

Tsiantis J, Piha J, Deboutte B. (2006). Psychotherapy guidelines. UEMS Section on Child Adolescent Psychiatry/Psychotherapy. Working group on Psychotherapy guidelines. Martindale B (ed). (International Psychiatry, in press)

Tsiantis J, Diareme S, Giannakopoulou D, Soumaki E (2006). Progress in intellectual disabilities services in Greece: diagnostic, educational and vocational services. Journal of Intellectual Disabilities 10 (2): 99-104

Pehlivanidis A, Papanikolaou K, Antonis Politis A,  Angeliki Liossi A, Daskalopoulou E, Gournellis R, Soldatos M,  Papakosta VM, Zervas I, &  Papakostas YG. (2006) The Screening Role of  an Introductory Course in Cognitive Therapy Training. Academic Psychiatry 30: 196-198

Papanikolaou K, Richardson C, Pehlivanidis A, Papadopoulou-Daifoti Z (2006).  Efficacy of antidepressants in child and adolescent depression: A meta-analytic study. Journal of Neural Transmission 113:399-415

Blasi, F., Bacchelli, E., Pesaresi, G., Carone, S., Bailey, A.J., Maestrini, E. (2006). Absence of coding mutations in the X-linked genes neuroligin 3 and neuroligin 4 in individuals with autism from the IMGSAC collection.
Am J Med Genet

Blasi, F., Bacchelli, E., Carone, S., Toma, C., Monaco, A.P., Bailey, A.J., Maestrini, E. and the International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2006) SLC25A12 and CMYA3 gene variants are not associated with autism in the IMGSAC multiplex family sample, Eur J Hum Genet. 14(1):123-6.

Papanikolaou K, Paliokosta E, Giftodimou J, Kolaitis G, Sarri K, Tsiantis J (2006). A case of partial trisomy 8 chromosome associated with autism and moderate learning deficiency, Journal of Autism and Other Developmental Disorders 36 (5): 705-709.

C Bakoula, A Kapi, A Veltsista, G Kavvadias, G Kolaitis (2006). Prevalence of recurrent complaints of pain among Greek schoolchildren and associated factors: a population based study. Acta Paediatrica 95 (8): 947-951

S. Diareme, J. Tsiantis, G. Romer, E. Tsalamanios, S. Anasontzi, E. Paliokosta and G. Kolaitis (2006). Emotional and Behavioural Difficulties in Children of Parents with Multiple Sclerosis: A Controlled Study in Greece. European Child and Adolescent Psychiatry 15 (6): 309-318

Starr Ε., Berument S.K., Tomlins M., Papanikolaou K., Rutter M., (2005). Brief Report: Autism in individuals with Down Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 35: 665-673

Tsiantis J., Kolvin I., Anastasopoulos D., Trowell J., Tomaras V., Miles G., Papadopoulos R., Soininen M., Bostrom C., Almqvist F. (2005). Psychotherapy for early adolescent depression (P.E.A.D.): a comparison of two psychotherapeutic interventions in three European countries. In: Psychosocial treatments for child and adolescent disorders: empirically based strategies for clinical practice (eds E.D. Hibbs & P. Jensen). American Psychological Association, 267-293

Barnby, G., Abbott, A., Sykes, N., Morris, A.P., Weeks, D.E., Lamb, J.A., Bailey, A.J., Monaco, A.P., and the International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2005). Candidate gene screening and association analysis at the autism susceptibility locus on chromosome 16p; evidence for association at ABAT and GRIN2A, American Journal of Human Genetics 76:950-966.

Lamb, J.A., Barnby, G., Bonora, E., Sykes, N., Bacchelli, E., Blasi, F., Maestrini, E., Broxholme, J., Tzenova, J., Weeks, D., Bailey, A.J., Monaco, A.P., and the International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2005). Analysis of IMGSAC autism susceptibility loci: evidence for sex limited and parent of origin specific effects, J Med Genet 42(2), 132-7.

Bonora, E., Lamb, J.A., Barnby, G., Sykes, N., Moberly, T., Beyer, K.S., Klauck, S.M., Poustka, F., Bacchelli, E., Blasi, F., Maestrini, E., Battaglia, A., Haracopos, D., Pedersen, L., Isager, T., Eriksen, G., Viskum, B., Sorensen, E.U., Brondum-Nielsen, K., Cotterill, R., van Engeland, H., de Jonge, M., Kemner, C., Steggehuis, K., Scherpenisse, M., Rutter, M., Bolton, P.F., Parr, J.R., Poustka, A., Bailey, A.J., Monaco A.P., and the International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2005). Mutation screening and association analysis of six candidate genes for autism on chromosome 7q, Eur J Hum Genet 13(2), 198-207.

Berument SK, Starr E, Pickles A, Tomlins M,  Papanikolaou K, Lord C, Rutter M. (2005) Pre-Linguistic Autism Diagnostic Observation Schedule: Adapted for older individuals with profound mental retardation, Journal of Autism and Developmental Disorders 33:821-829

Effie Layiou-Lignos, John Tsiantis,  Hilton Davis,  Nenad Rudic,  Kaija Puura, Anna Paradisiotou, Veronika Ispanovic-Radojkovic, Rosemarie Roberts, Yannoula Hadjipanayi, Dejan Radojkovic, Mirjami Mδntymaa and Tuula Tamminen (2005)“The European Early Promotion Project: Training for Primary Health Care Practioners”.

Kaija Puura, Hilton Davis, Antony Cox, John Tsiantis, Tuula Tamminen, Veronika Ispanovic-Radojkovic, Anna Paradisiotou, Mirjami Mäntymaa, Rosemarie Roberts, Thalia Dragonas, Effie Layiou-Lignos,Tony Dusoir,Nenad Rudic, Lazar Tenjovic, Semeli Vizacou (2005) “The European Early Promotion Project: Description of the Service and Evaluation Study”.

Special Issue: The European Early Promotion Project (EEPP), H. Davis & J. Tsiantis (eds), International Journal of Mental Health Promotion 7(1) (2005). Chapters: Davis, H. & Tsiantis, J. (2005) “Promoting Children’s Mental Health:  the European Early Promotion Project (EEPP)”.

Levav, I., Jacobsson, L., Tsiantis, J., Kolaitis, G., Ponizovsky, A. (2004) ”Psychiatric services and training for children and adolescents in Europe: Results of a country survey”, Eur Child Adolesc Psychiatry 13(6): 395-401.

Tsiantis, J., Diareme, S., Dimitrakaki, C., Kolaitis, G., Flios, A., Christogiorgos, S., Weber, G., Salvador, L., Hillery, J. & Costello, H. (2004) “Care Staff Awareness Training on Mental Health Needs of Adults with Learning Disabilities: Results from a Greek Sample”, Journal of Learning Disabilities 8(3): 221-234.

Bacchelli, E., Blasi, F., Biondolillo, M., Lamb, J.A., Bonora, E., Barnby, G., Parr, J., Beyer, K.S., Klauck, S.M., Poustka, A., Bailey, A.J., Monaco, A.P., Maestrini, E., International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2003) “ Screening of nine candidate genes for autism on chromosome 2q reveals rare non-synonymous variants in the camp-GEFII gene”, Molecular Psychiatry (11): 916-924.

Kolaitis, G., Kotsopoulos, J., Tsiantis, J., Haritaki, S., Rigizou, F., Zacharaki, L., Riga, E., Augoustatou, A., Bimbou, A., Kanari, N., Liakopoulou, M., Katerelos, P. (2003)“Posttraumatic Stress Reactions among Children Following the Athens Earthquake of September 1999”, European Child & Adolescent Psychiatry  12(6): 273-280.

Kolaitis, G., Korpa, T., Kolvin, I., Tsiantis, J. (2003) “Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children-present episode (K-SADS-P): a pilot interrater reliability study for Greek children and adolescents” (Letter to the editor), European Psychiatry 18(7): 374-375.

Kolaitis, G., Tsiantis, J. (2003) “Promotion and Prevention in Child, Adolescent and Young People Mental Health: The Greek Experience from the Mental Health Europe Projects” , International Journal of Mental Health Promotion 5(3): 31-35.

Kolaitis, G, Tsiantis, J., Madianos, M., Kotsopoulos, S. (2003) “Psychosocial Adaptation of Immigrant Greek Children from the Former Soviet Union”, European Child and Adolescent Psychiatry 12(2): 67-74

Clemente, C., Tsiantis, J., Kolvin, I., Ba, G., Christogiorgos, St., Lee, C., Taylor, B., Miller, R. (2003) “Social Adjustment in Three Cultures: Data from Families Affected Chronic Blood Disorders. A Sibling Study”, Haemophilia 9(3): 317-324

Puura, K., Davis, H., Papadopoulou, K., Tsiantis, J., Ispanovic, V., Rudic, N., Tamminen, T., Turunen, M., Dragonas, Th., Paradisiotou, A., Visakou, S., Day, C., Roberts, A., Cox, A. (2002) “The European early promotion project: a new primary health care service to promote children’s mental health”, Infant Mental Health Journal 23(6): 606-624.

Papadopoulou, K., Tsiantis, J., Dragonas, T., Cox, A. (2002) “Maternal Postnatal Emotional Wellbeing and Perceived Parenting Hassles: Does Community Intervention with Normal Population Make a Difference?”, International Journal of Mental Health Promotion 4(3): 13-24

Sadowski, H., Kolvin, I., Clemente, C., Tsiantis, J., Baharaki, S., Ba, G., Lee, C., Taylor, B. (2002) “Psychopathology in children from families with blood disorders: a cross-national study”, European Child & Adolescent Psychiatry 11(4): 151-161

Tsiantis, J., Smith, M., Dragonas, Th., Cox, A. (2000) “Early Mental Health Promotion in Children Through Primary Health Care Services: A Multi-Centre Implementation”, International Journal of Mental Health Promotion 2(3): 5-17.

Tsiantis, J., Diareme, S. & Kolaitis, G., (2000), “The Leros Pikpa Asylum Deinstitutionalization and Rehabilitation Project: A Follow-up Study on Care and Staff Fears and Attitudes”, Journal of Learning Disabilities 4(4): 281-292.